UZNAWALNOŚĆ WYKSZTAŁCENIA - INFORMACJE OGÓLNE

Aby posługiwać się dokumentem o wykształceniu (dyplomem, świadectwem itp.) w kraju innym niż kraj jego wydania, należy poddać go procedurze uznania, zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu mogą być uznane w celu kontynuacji kształcenia bądź w celu zatrudnienia. Pierwszy rodzaj, czyli uznanie w celu kontynuacji kształcenia w innym państwie, nazywane jest uznaniem do celów akademickich. Drugi rodzaj, czyli uznanie w celu zatrudnienia, nazywane jest uznaniem do celów zawodowych.

Każdy kraj posiada własne przepisy regulujące uznawanie wykształcenia, często różne w przypadku uznania akademickiego i zawodowego. Jedynie w przypadku uznawania kwalifikacji zawodowych do pracy w zawodach regulowanych w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego istnieją dyrektywy UE obowiązujące w tych państwach.

 

 

UZNANIE ZAGRANICZNEGO DYPLOMU W POLSCE

 

Zagraniczny dyplom może zostać uznany w Polsce w różny sposób w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzi, jakiego poziomu wykształcenia dotyczy i w jakim celu ma być uznany. Inaczej są traktowane dyplomy z krajów członkowskich UE, inaczej z krajów, z którymi Polska podpisała umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu.

 

Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego OECD  (Organization for Economic Cooperation and Developmen,  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), lub państwa członkowskiego EFTA (European Free Trade Association  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub dyplom wydany po ukończeniu studiów prowadzonych wspólnie przez uczelnie działające w systemach szkolnictwa wyższego ww. państw, potwierdzający ukończenie:

 

   - 3-letnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata - potwierdza w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia,

 

   - studiów drugiego stopnia lub co najmniej 4-letnich studiów jednolitych - potwierdza w Polsce posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie studiów drugiego stopnia.

 

W przypadku, gdy dyplom zagraniczny nie spełnia kryteriów stwierdzenia równorzędności poziomu studiów określonych w polskim prawie  albo nie nadaje określonych uprawnień, jego uznanie w Polsce może nastąpić w oparciu o przepisy o nostryfikacji.

 

UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UZYSKANYCH W KRAJACH UE, EOG I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ

Sposób, w jaki twoje kwalifikacje będą uznane na terenie Polski, zależy w głównej mierze od tego, czy zawód, który zamierzasz wykonywać, jest w Polsce zawodem regulowanym. Aby zapoznać się z polską listą zawodów regulowanych oraz dowiedzieć się, jak uznać kwalifikacje do ich wykonywania, odwiedź stronę Polskiego Ośrodka Informacji ds. Uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE, EOG i Szwajcarii.

W przypadku, gdy zawód, który zamierzasz wykonywać, nie jest w Polsce zawodem regulowanym, decyzję o uznaniu twoich zagranicznych kwalifikacji podejmuje bezpośrednio pracodawca. Ma on prawo wymagać potwierdzenia równoważności zagranicznego dokumentu z jego polskim odpowiednikiem lub przedłożenia opinii o poziomie wykształcenia uzyskanego za granicą

 

OPINIOWANIE DOKUMENTÓW

Posiadacze zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz zagranicznych stopni i tytułów naukowych mogą ubiegać się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie imiennego zaświadczenia lub ogólnej opinii/informacji dotyczącej przedstawionych przez nich dokumentów. Zaświadczenia imienne różnią się od opinii/informacji ogólnych poziomem szczegółowości zawartych w nich informacji oraz trybem ich wydawania.

Zaświadczenie potwierdza fakt uznania konkretnego dyplomu, wydanego konkretnej osobie (z podaniem jej danych osobowych) i jest wydawane zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego przez organ administracji publicznej tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego bądź upoważnioną przez niego osobę.

W ogólnej opinii/informacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdza, że przedłożony dyplom, wydany przez zagraniczną uczelnię, jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa krajowego.

Zagraniczne dokumenty, poświadczające uzyskanie wykształcenia na poziomie średnim opiniują kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania posiadacza dokumentu, bądź siedziby uczelni, o przyjęcie do której się stara. Adresy kuratoriów znajdziesz tutaj.

 

 

UZNAWANIE KWALIFIKACJI W TZW. ZAWODACH SEKTOROWYCH

Zawody lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii i architekta to tzw. zawody sektorowe, w których uznanie kwalifikacji odbywa się w sposób automatyczny, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę dokumentów poświadczających kwalifikacje (dyplomów, zaświadczeń) wymienionych w załączniku V lub VI do dyrektywy 2005/36/WE albo na zasadzie praw nabytych.

 

Szczegółowych informacji odnośnie procedury automatycznego uznania kwalifikacji udzielają  krajowe i okręgowe organy samorządów zawodowych dla wyżej wymienionych zawodów:

 

NOSTRYFIKACJA

 

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:

  • w przypadku nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych - wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Adresy kuratorów znajdziesz tutaj.
  • w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych - rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Lista uprawnionych jednostek.
  • w przypadku nostryfikacji stopni naukowych - rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy. Lista uprawnionych jednostek.

Przepisy dotyczące nostryfikacji:

czytaj dalej