Niektóre instytucje i osoby, w których rodzice mogą szukać pomocy w razie problemów

Dyrektorzy szkół, w obwodzie których zamieszkują dzieci:

  • w zakresie dokumentów, które muszą dostarczyć Rodzice lub prawni opiekunowie, aby dziecko zostało przyjęte do szkoły,

  • w zakresie organizowania wsparcia dla dzieci w trakcie uczęszczania do szkoły (np. wyrównywania różnic w wiedzy i umiejętności, w zakresie pomocy materialnej, w tym stypendialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

 

Urzędy gmin:

  • w zakresie określenia, w obwodzie której szkoły podstawowej lub gimnazjum zamieszkuje dziecko, gdzie dziecko może spełniać obowiązek przedszkolny,

  • w zakresie form opieki nad dzieckiem do lat 3, z jakich mogą skorzystać rodzice,

  • w zakresie edukacji przedszkolnej, z której mogą skorzystać rodzice na danym terenie.

 

Starostwa powiatowe:

  • w zakresie szkół ponadgimnazjalnych, do których może uczęszczać dziecko,

  • w zakresie placówek, w których dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania na danym terenie lub uzyskać pomoc, np. w przypadku dzieci niepełnosprawnych, z dysfunkcjami.

 

Kuratoria oświaty:

  • w zakresie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych,

  • w zakresie legalizacji świadectw, dyplomów i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły.

 

W zakresie uznawalności wykształcenia:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

czytaj dalej