Prawo jazdy

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy regulujące przyznawanie uprawnień do kierowania pojazdami. Zmianie uległy zasady dotyczące m.in.: zapisu na kurs, egzaminu teoretycznego a także ważność uzyskanego dokumentu. Kandydat na kierowcę, zanim zapiszę się na kurs, powinien najpierw przebyć badanie lekarskie, a następnie w wydziale komunikacji złożyć wraz z badaniami i zdjęciem wniosek o profil kandydata na kierowcę. Dopiero po uzyskaniu profilu, przyszły kursant może zapisać się do wybranej szkoły nauki jazdy. Szkoła mająca dostęp do elektronicznego profilu kandydata, wypełnia go wpisując postępy, wyjeżdżone godziny i inne informację. Po przebytym kursie przyszły kierowca zapisuje się na egzamin, który w przypadku części teoretycznej uległ zmianie. Baza pytań została zwiększona, ponadto jest ona niejawna. Zmieniła się również forma pytań i egzaminu. Zdający musi odpowiedź na 20 z 32 losowych pytań, które poprzedzone są symulacjami sytuacji w ruchu drogowym. Czas rozwiązania testu wynosi 25 min., po wybraniu odpowiedzi nie można powrócić do pytania w celu zmiany zaznaczenia. Egzamin praktyczny uległ niewielkim zmianom. Istotna jest możliwość skrócenia jego trwania do 25 minut w przypadku wykonania wszystkich przewidzianych manewrów egzaminacyjnych. Oprócz zmian w sposobie egzaminowania, modyfikacji uległy również zasady wydawania praw jazdy. Od 19 stycznia nie są wydawane bezterminowe dokumenty. W przypadku kategorii B ważność prawa jazdy wynosi 15 lat. Po tym czasie kierowca powinien poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim, które określą jego zdolność do kierowania pojazdem.

 

Prawo jazdy wydaje lub wymienia starosta (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych wypadkach – starosta (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu. Formalnościami zajmują się wydziały komunikacji. Oprócz spraw związanych z prawem jazdy zajmują się one również rejestracją pojazdów.

Na terytorium Polski odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

  • państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy
    o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy;

  • państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.;

  • państwo niewymienione powyżej, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, w okresie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

Wydziały komunikacji zajmują sięrównież wymianą prawa jazdy wydanego przez: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym. Polskie prawo jazdy wydaje się po zwrocie zagranicznego dokumentu. Zagraniczne prawo jazdy jest przesyłane do organu, który je wydał. W celu wymiany prawa jazdy osoby, której prawo jazdy zostało wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, właściwy organ wydający prawo jazdy może zwrócić się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu.
W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej właściwy organ wydający prawo jazdy występuje o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy.

czytaj dalej