Co to jest numer PESEL?

Numer w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) zawierającym dane osób przebywających stale na terytorium RP lub zobligowanych do posiadania tego numeru odrębnymi przepisami, nadaje minister spraw wewnętrznych i administracji.

 

Numer PESEL służy celom wyłącznie identyfikacyjnym, ale jest często wymagany przy różnego rodzaju formalnościach np. przy zawieraniu umów telekomunikacyjnych etc. Jest wymagany aby otrzymać dowód osobisty i paszport.

 

Numer PESEL nadaje się:

  1. obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego – na wniosek organu gminy,
  2. cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 wyżej przytoczonej ustawy - na wniosek organu gminy,
  3. obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. 1. i 2. – na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych,
  4. obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu – na wniosek polskiego konsula.
czytaj dalej