Ankieta

Szanowni Państwo Mają Państwo przed sobą ankietę, której wyniki pozwolą na dostosowanie usług Punktu Doradztwa do Państwa potrzeb i oczekiwań. Udzielając odpowiedzi na pytanie prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź, zakreślając ją wyraźnie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.

Formalności przed powrotem

Dom i mieszkanie
Finanse
Podatki
Zakończenie pracy w Wielkiej Brytanii
Świadczenia społeczne
Świadczenia zdrowotne
Dzieci

Przeprowadzka

Mienie przesiedleńcze
Przewóz dewiz
Przewóz zwierząt domowych
Przewóz roślin
Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem
Przewóz zabytków

Formalności po powrocie

Dowód osobisty
Paszporty i paszporty tymczasowe
Dopuszczenie do ruchu pojazdu z zagranicy
Przerejestrowanie pojazdu z zagranicy
Prawo jazdy
Zameldowanie
PESEL i/lub NIP
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Obywatelstwo polskie a służba w obcym wojsku
Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych

Praca

Poszukiwanie pracy w Polsce
Urzędy pracy
Szkolenia współfinansowane przez UE
Dokumenty aplikacyjne
Referencje
Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą
Dokumenty aplikacyjne
Uznawanie stażu pracy z pobytu za granicą
Zatrudnienie cudzoziemców

Działalność gospodarcza

Założenie firmy w Polsce
Opodatkowanie przedsiębiorców
Organizacje wspierające przedsiębiorców
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności
Dotacje z powiatowych urzędów pracy
Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność
Wspierające instrumenty podatkowe
Prowadzenie w Polsce firmy zarejestrowanej za granicą
Przeniesienie firmy zagranicznej do Polski
Połączenie firmy zagranicznej z polską
Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Podatki

Rozliczenia podatkowe a dochody z więcej niż jednego kraju
Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
Ulgi i zwolnienia podatkowe
Wspólne rozliczanie podatku z małżonkiem zamieszkałym za granicą
Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci
Odliczanie kosztów uzyskania przychodu poniesionych za granicą
Zaległości podatkowe

Finanse osobiste

Konto w banku zagranicznym i/lub funduszu inwestycyjnym
Opodatkowanie dochodów z zagranicznych funduszy emerytalnych
Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych
Zakup nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Małżonek/partner cudzoziemiec

Podróżowanie i legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce
Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą
Nabycie obywatelstwa polskiego

Dziecko

Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą
Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą
Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko
Dokumenty dziecka
Sądowe pozwolenie na wydanie paszportu dla dziecka
Ustalenie ojcostwa
Legalizacja pobytu w Polsce dzieci
Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica
Edukacja dziecka

Pozostali członkowie rodziny - cudzoziemcy

Legalizacja pobytu w Polsce
Nabycie obywatelstwa polskiego

Rozwód

Rejestracja rozwodu przeprowadzonego za granicą
Alimenty od rodzica przebywającego za granicą

Sprawy rodzinne i sąd

Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych
Władza rodzicielska

Utrata bliskiej osoby

Sprowadzanie ciała osoby zmarłej poza granicami kraju
Zasiłek pogrzebowy
Zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą

Świadczenia społeczna

Działalność zarobkowa w kilku krajach a ubezpieczenia społeczne

Transfer świadczeń społecznych z zagranicy

Transfer zasiłków dla bezrobotnych
Transfer świadczeń rodzinnych
Transfer rent i emerytur
Renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Praca za granicą a świadczenia społeczne w Polsce

Składanie wniosku o emeryturę/rentę
Zaliczanie okresów ubezpieczenia pracowniczego dla celów emerytalno- rentowych w Polsce
Dochody uzyskiwane w czasie pracy za granicą a renty i emerytury w Polsce
Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w Polsce a dochody zagraniczne
Zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne
Zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski

Pomoc społeczna po powrocie z zagranicy

Mieszkanie komunalne po powrocie z zagranicy

Świadczenia rodzinne

Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i uprawnieni do korzystania
Becikowe lub/i dodatek z tytułu urodzenia się dziecka
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Reemigracja a psychologia

Co oznacza powrotny szok kulturowy
Przygotowania do powrotu i nowe plany
Szanse związane z powrotem do kraju
Zagrożenia związane z powrotem do kraju