ZASADY UZNAWANIA W POLSCE ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW, DYPLOMÓW ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE

 

Zasady uznawania w Polsce zagranicznych świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie określają umowy międzynarodowe, a w przypadku braku stosownych umów - przepisy krajowe.

 

Polska ma podpisane umowy międzynarodowe z Austrią, Białorusią, Czechami, Francją, Libią, Litwą, Niemcami, Słowacją i Ukrainą. Wszystkie te umowy gwarantują osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym z państw stron tych umów, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa, a umowy z Czechami i ze Słowacją zapewniają dodatkowo stwierdzenie pełnej równoważności wykształcenia.

 

DYPLOM WYDAWANY PRZEZ UCZELNIĘ W UE ORAZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE OCDE I EFTA

 

Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej , państwa członkowskiego OECD  (Organization for Economic Cooperation and Developmen,  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), lub państwa członkowskiego EFTA (European Free Trade Association  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub dyplom wydany po ukończeniu studiów prowadzonych wspólnie przez uczelnie działające w systemach szkolnictwa wyższego ww. państw, potwierdzający ukończenie:

 

   - 3-letnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata - potwierdza w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia,

 

   - studiów drugiego stopnia lub co najmniej 4-letnich studiów jednolitych - potwierdza w Polsce posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie studiów drugiego stopnia.

 

Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia również do kontynuacji kształcenia odpowiednio na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych, studiach trzeciego stopnia lub do otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce.

 

Powyższe uprawnienia nadaje również dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie zagraniczne, który daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

 

W przypadku, gdy dyplom zagraniczny nie spełnia kryteriów stwierdzenia równorzędności poziomu studiów określonych w polskim prawie  albo nie nadaje określonych uprawnień, jego uznanie w Polsce może nastąpić w oparciu o przepisy o nostryfikacji.

 

Organem właściwym do przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych jest rada jednostki organizacyjnej uczelni uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub sztuki, prowadząca kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.

 

Stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki nadany przez uznaną instytucję posiadającą uprawnienie do jego nadawania, działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim OECD lub państwie członkowskim EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki. Dodatkowo za równoważny z odpowiednim polskim stopniem doktora uznaje się stopień doktora przyznany przez Europejski Instytut Uniwersytecki.

 

Stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki przyznany przez instytucję inną niż wyżej wspomniane może zostać uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku - w drodze nostryfikacji.

 

Organem właściwym do przeprowadzania nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki jest rada jednostki organizacyjnej uczelni uprawniona do nadawania stopnia doktora habilitowanego danej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy.

 

Nie ma możliwości nostryfikacji uzyskanego za granicą tytułu naukowego profesora.

 

Instytucją właściwą w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych jest obecnie:

Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

W ramach Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcjonuje ośrodek  ENIC-NARIC Polska, ENIC-NARIC Polska jest ośrodkiem informacji na temat uznawalności dokumentów o wykształceniu, zarówno do celów akademickich, jak i zawodowych, który:

  • opiniuje zagraniczne dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego wykształcenia
  • udziela informacji na temat procedur uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce
  • udziela informacji na temat możliwości uznania kwalifikacji zawodowych;

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
tel.: +48 22 628 67 76
fax: +48 22 628 35 34

 

 

DOKUMENTY, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ UZNANIU W POLSCE

 

 

Dokumenty z zakresu szkolnictwa wyższego nie podlegają uznaniu, jeżeli:

 

1) instytucje, które je wydały, lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:

 

a) w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa wyższego działają te instytucje, nie były akredytowanymi szkołami wyższymi w dniu wydania dokumentu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dokumentu lub

 

b) (w przypadku stopni naukowych) nie posiadały w dniu wydania dyplomu uprawnień do nadawania stopni naukowych w rozumieniu przepisów prawa wewnętrznego kraju, w którego systemie szkolnictwa wyższego te instytucje działają, lub

 

c) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa, lub

 

2) program studiów wyższych albo jego część były realizowane niezgodnie z przepisami państwa, na terenie którego prowadzone było kształcenie.

 

czytaj dalej