Kto może pracować bez zezwolenia na pracę

Prawo ustala kto może pracować bez zezwolenia na pracę. Kategoria osób, które mają takie prawo jest szeroka. Osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa może pracować na terytorium Polski min.:

 1. Posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Otrzymała udzielona jej ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot,
 5. Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym kraju UE,
 6. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 7. Korzysta ze swobody przepływu osób w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na podstawie umowy zawartej z EOG;
 8. Jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt. 7-8,
 9. Posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub inny tytuł do legalnego przebywania w Polsce nabyty w związku z określonymi sytuacjami rodzinnymi (małżeństwo, rozwód, śmierć członka rodziny) oraz jego zstępny posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
 10. Posiada ważna Kartę Polaka,
 11. Ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub jest małżonkiem, w imieniu którego został złożony wniosek o nadanie statusu uchodźcy,
 12. Pracuje legalnie na obszarze EOG lub w Szwajcarii, czasowo delegowana przez pracodawce w celu świadczenia usług na terytorium Polski,
 13. Jest zwolniona z konieczności uzyskania zezwolenia na podstawie umowy lub porozumień międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest strona,
 14. Stale przebywa i pracuje za granica, oddelegowana do Polski do 3 miesięcy w roku (w przypadku prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy, dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, przeszkolenia pracowników pracodawcy polskiego będącego odbiorca urządzeń, montażu i demontażu stoisk targowych, jeżeli wystawca jest pracodawca zagraniczny, a także innych zajęć podobnych),
 15. Jest studentem studiów dziennych w Polsce lub innym państwie UE,
 16. Jest absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskiej uczelni (dotyczy szkol wpisanych na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej jako spełniających warunki szkół publicznych, bez względu na termin ukończenia szkoły),
 17. Uczestniczy w programie realizowanym w ramach działań Unii Europejskiej lub innym międzynarodowym programie pomocowym,
 18. Uczestniczy w wymianie kulturalnej lub edukacyjnej oraz pomocy humanitarnej;
 19. Wykonuje usługi artystyczne lub naukowe 30 dni w roku,
 20. Jest pracownikiem naukowym,
 21. Należny do innych grup (nauczyciele języków obcych, delegowani do pracy w instytucjach kultury, członkowie sił zbrojnych, stali korespondenci masowych środków przekazu, sportowcy, duchowni),
 22. Jest obywatelem państw graniczących z Polska oraz państw, z którymi Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych, która:
 • wykonuje prace w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia jej wykonywania pracy;
 • wykonuje prace na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia jej wykonywania pracy w okresie ważności uzyskanego zezwolenia na inna prace.

 

 

Podstawa prawna:

 • Art. 87 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, z pozn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na prace (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1116, ost. zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114).
czytaj dalej