Wychowanie dziecka w Polsce

Dziecko to istota ludzka od chwili poczęcia do pełnoletności. Najważniejszym, naturalnym prawem dziecka jest prawo do życia. W Polsce prawa dziecka zawarte są one w Konwencji o Prawach Dziecka, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka.

 

Konwencja Praw Dziecka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1980 roku, a przez Polskę ratyfikowana 7 lipca 1991 roku. Konwencja silnie akcentuje prawo dziecka do wychowania w jego naturalnym środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, w warunkach zapewniających mu prawidłowy rozwój fizyczny, moralny i społeczny - o czym mówi także prawo polskie. Konwencja z uwagi na dobro dziecka nakłada na rodziców i wszystkie inne osoby, w tym również nauczycieli oraz organy władzy państwowej obowiązek kierowania się we wszelkich działaniach troską o najlepiej pojęty interes dziecka. Przewiduje również obowiązek państwa do zabezpieczenia zdrowotnych i wychowawczo - bytowych potrzeb dziecka. Ratyfikując Konwencję Polska zobowiązała się do podjęcia wszystkich odpowiednich środków ustawodawczych dla realizacji praw w niej uznanych.

 

Podstawowym źródłem dla kształtowania przepisów prawa dotyczących ochrony dziecka i jego praw jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Konstytucja nakłada na rodziców obowiązek wychowania dzieci na prawych i świadomych swych obowiązków obywateli.

 

Konkretyzacja ogólnych postanowień Konstytucji dotyczących praw dziecka zawarta jest w wielu aktach ustawodawczych. Do najważniejszych należą: Kodeks Cywilny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks Karny, Kodeks Pracy oraz Ustawa o Systemie Oświaty.

 

Określone są w nich prawa dziecka do:


- równouprawnienia wszystkich dzieci niezależnie od narodowości, rasy, wyznania,
- wychowania w rodzinie,
- bezpłatnej nauki,
- opieki zdrowotnej,
- odpowiedniego zabezpieczenia warunków bytowych,
- korzystania z dóbr kultury.
 

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Wykonując swoje obowiązki Rzecznik Praw Dziecka kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

 

Polskie prawo nie ingeruje w sferę wychowania dziecka oraz dobór metod i środków wychowawczych stosowanych przez rodziców.

 

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i  prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania go z poszanowaniem jego godności i praw.

 

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Najczęściej powstanie władzy rodzicielskiej następuję z chwilą urodzenia dziecka. Natomiast władza rodzicielska wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Wygaśnięcie władzy rodzicielskiej powstaje ponadto na skutek zdarzeń naturalnych jak śmierć dziecka lub rodzica. Przyczyną wygaśnięcia władzy rodzicielskiej może być ponadto orzeczenie uchylające pochodzenie dziecka, np. zaprzeczenie ojcostwa jak również pozbawienie władzy rodzicielskiej, przysposobienie i jego rozwiązanie.

 

Wcześniej nie ma możliwości by rodzice mogli dziecko od tej władzy uwolnić. Nie można wydłużyć czasu trwania władzy rodzicielskiej po osiągnięciu pełnoletności. Z reguły z chwilą ukończenia osiemnastu lat dziecko osiąga pełnoletność. Jednak dziecko może wcześniej osiągnąć pełnoletność przez zawarcie małżeństwa i nie traci jej w razie jego unieważnienia.

 

Wygaśnięcie władzy rodzicielskiej wobec jednego z rodziców nie powoduje, że władza rodzicielska wygasa wobec drugiego z rodziców. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.

 

Celem wychowania jest ukształtowanie określonej osobowości. W polskich warunkach istnieje podział zadań wykonawczych między rodziną, szkołą i środowiskiem społecznym. Na wszechstronny rozwój i wychowanie dziecka w wieku szkolnym powinny oddziaływać więc działania wychowawcze różnych środowisk. Są one wtedy efektywne, gdy mają charakter zintegrowany. Instytucją wychowania pośrednio, to znaczy powołaną do rozmaitych funkcji, lecz uczestniczącą także w procesie wychowania dziecka jest szkoła. Szkoła powinna wychowywać uczniów nie tylko przez nasycenie elementami wychowawczymi procesu lekcyjnego, ale także przez rozbudowanie wielostronnej aktywności pozalekcyjnej, w najróżniejszych zespołach i kołach zainteresowań intelektualnych, artystycznych, technicznych, hodowlanych, krajoznawczo-turystycznych, sportowych oraz samopomocowych.

 

Również grupy rówieśnicze stanowią ważne źródło zaspokajania potrzeb psychicznych (uznania, afiliacji, poznawczych, bezpieczeństwa), są także najważniejszym pozarodzinnym środowiskiem warunkującym procesy socjalizująco-wychowawcze dzieci i młodzieży, wyrażają ich dążenia do działania i samodzielności

 

Opieka nad dzieckiem do lat 3

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

 

W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

 

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

 

W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

 

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

 

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

 

W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka. W zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających do tego klubu.

 

Żłobek i klub dziecięcy działa na podstawie statutu, zawierający w szczególności:

 

 • nazwę i miejsce jego prowadzenia;
 • cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 • warunki przyjmowania dzieci;
 • zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny, w którym określa się m.in. godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane:

 

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;
 • imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają;
 • miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;
 • dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
 • dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

 

Dzieci przyjmowane są w oparciu o zasady rekrutacji.

 

W żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Dzienny opiekun

 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem  w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Jego zadaniem jest m.in. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. Dziennego opiekuna zatrudnia gmina lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Rodzice ponoszą  opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.

 

Nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na których terenie istnieją te formy opieki.

 

Informacje o żłobkach, klubach dziecięcych oraz na temat dziennych opiekunów można uzyskać w urzędzie gminy.

 

Niania

 

Niania jest osobą zatrudnioną przez rodziców dziecka..  Sprawuje opiekę nad dzieckiem od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Czas opieki nad dzieckiem ustalany jest między nianią a rodzicami.

Edukacja w Polsce - ogólne założenia

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, do których należą: punkty przedszkolne, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i zespoły wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, czyli dokument wydany przez Ministra Edukacji Narodowej, zawierający m.in. obowiązkowe zestawy celów wychowania przedszkolnego i umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinno posiadać dziecko po zakończeniu tego etapu edukacyjnego.

 

Roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla dzieci w wieku 6 lat w roku szkolnym 2013/2014, a od 1 września 2014 roku obowiązkiem tym zostaną objęte dzieci pięcioletnie. Roczne przygotowanie przedszkolne prowadzone jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 (rok szkolny 2013/2014) lub 5 lat (od 1 września 2014 roku).

 

Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.

 

Przedszkole może być przedszkolem publicznym lub niepublicznym. Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli o określonych w odpowiednich przepisach kwalifikacjach. Zajęcia prowadzone w przedszkolu związane z realizacją podstawy programowej są nieodpłatne.

 

Za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w podstawie programowej (nie krótszy niż 5 godzin dziennie), za wyżywienie - rodzice wnoszą opłatę zgodnie z zasadami ustalonymi przez organ prowadzący przedszkole.

 

Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Edukacja szkolna odbywa się

 

 • w sześcioletniej szkole podstawowej, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian zewnętrzny;
 • w trzyletnim gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin zewnętrzny;
 • w szkole ponadgimnazjalnej:
  1. trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
  2. w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  3. w czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  4. w szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

 

Szkoły publiczne i niepubliczne

 

Uczniowie mogą uczęszczać do szkół publicznych lub niepublicznych.

 

Szkołą publiczną jest szkoła, która:

 

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, które określają minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczony na realizację poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a także odpowiednio w kształceniu zawodowym;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w zawodach,
 • realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

W szkołach niepublicznych istnieje możliwość ograniczenia zasady powszechnej dostępności i bezpłatności kształcenia. Oznacza to, że mogą one określać zasady rekrutacji i opłaty za naukę.

 

Niepubliczne szkoły podstawowe oraz gimnazja uzyskują uprawnienia szkół publicznych, co oznacza, że muszą spełniać określone warunki - realizują ramowe plany nauczania, podstawę programową, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zatrudniać nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami – określone przez Ministra Edukacji Narodowej .

 

Zakładanie i prowadzenie szkół publicznych należy do zadań ministra (np. rolnictwa), jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, samorządu województwa).

 

Publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom ustala się obwód czyli ogólnie mówiąc zasięg terytorialny, z którego zamieszkującym uczniom zapewnia się miejsce w danej szkole.

 

Dzieci zamieszkujące poza obwodem mogą być przyjęte do danej szkoły (gimnazjum) jeżeli istnieją w niej wolne miejsca.

 

Szkoły niepubliczne oraz szkoły ponadgimnazjalne nie mają ustalonych obwodów.

 

Przyjmowanie uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

 

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 

 • oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • osiągnięcia ucznia: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia wymienione powyżej,
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego (kryterium tego nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego).

 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

Obowiązek szkolny, obowiązek nauki

 

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

W roku szkolnym 2013/2014 na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Od 1 września 2014 roku obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci sześcioletnie.

 

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

 

Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:

 

 • przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;
 • przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

 

 • za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
 • przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej.

 

Świadectwa

 

Uczeń kończący klasę, szkołę otrzymuje świadectwo zgodnie z odrębnymi przepisami. Świadectwo jest dokumentem urzędowym wskazującym na promowanie ucznia do następnej klasy (świadectwo promocyjne), ukończenie przez niego szkoły (świadectwo ukończenia szkoły), a co za tym idzie potwierdza, że osoba posiada wykształcenie na danym poziomie.

 

Obowiązki rodziców

 

Rodzice dziecka podlegającego rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są obowiązani do:

 

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poprzez uczęszczanie dziecka do przedszkola lub szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
 • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

 

Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega kontroli dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego poprzez uczęszczanie dziecka do przedszkola lub szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

 

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia na taką realizację są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

 

Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Przez niespełnienie obowiązku ocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych odpowiednio w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej.

 

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej lub przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły: za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

 

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 

Zezwolenie, może być wydane, jeżeli:

 

 1. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
 2. do wniosku dołączono:
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

 

Cofnięcie zezwolenia, następuje:

 

 1. na wniosek rodziców;
 2. jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
 3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 

Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

 

Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu.

 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki mają na celu pomoc uczniowi zdolnemu w zdobywaniu wiedzy i umiejętności stosownie do jego możliwości oraz zapewnienie mu warunków do rozwoju stosownie do posiadanych przez niego możliwości.

 

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

 

Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

 

Rok szkolny

 

Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 

W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze najczęściej  realizowane są  przez 5 dni w tygodniu, choć mogą być realizowane przez sześć dni w tygodniu.

 

W szkołach:

 

 • zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek,
 • ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe,
 • wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,
 • ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

 

Ocenianie, klasyfikacja i promocja

 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego.

 

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.

 

W szkole ustala się terminy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Przed końcoworocznym (semestralnym) zebraniem plenarnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie i formach określonych w statucie szkoły. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania informuje wychowawca klasy.

 

Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne) z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

 

 • stopień celujący - 6;
 • stopień bardzo dobry - 5;
 • stopień dobry - 4;
 • stopień dostateczny - 3;
 • stopień dopuszczający - 2;
 • stopień niedostateczny - 1.

 

W klasach I-III ocena końcoworoczna ma formę oceny opisowej i uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

Klasyfikacyjną ocenę zachowania końcoworoczną, ustala się według następującej skali:

 

 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne.

 

Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych.

 

Promowanie ucznia polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły oraz wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.

 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego oraz klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną zachowania wyższą od oceny nagannej.

 

Zasady oceniania przyjęte w szkole zapisane są w statucie szkoły.

 

Formy działalności szkoły

 

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

 

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione wcześniej zajęcia edukacyjne.

 

Wewnętrzne uregulowania dotyczące szkoły zawierają statuty szkół. 

 

Określa się w nich w szczególności: nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania, organ prowadzący szkołę lub placówkę, organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje (np. rady rodziców), samorządu uczniowskiego, organizację szkoły lub placówki, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, zasady rekrutacji uczniów, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.

 

Szkoła może podjąć decyzję o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju określając jego wzór.

 

Szkoła może zorganizować stołówkę, za korzystanie z posiłków rodzice ponoszą odpłatność.

 

Na życzenie rodzicowi w szkole organizuje się lekcje religii.

 

Uczniowie, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) albo motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).

 

Edukacja osób niebędących obywatelami polskimi

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki w publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach: 

 

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
 • osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
 • osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
 • osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
 • osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
 • osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
 • osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.);
 • członkowie rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.Osoby niebędące obywatelami polskimi, niewymienione wyżej, mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach:
 • jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówek, dyrektora szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki;
 • na warunkach odpłatności.

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę. Mają one prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Uprawnienie to przysłguje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Osoby, niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Niektóre instytucje i osoby, w których rodzice mogą szukać pomocy w razie problemów

Dyrektorzy szkół, w obwodzie których zamieszkują dzieci:

 • w zakresie dokumentów, które muszą dostarczyć Rodzice lub prawni opiekunowie, aby dziecko zostało przyjęte do szkoły,

 • w zakresie organizowania wsparcia dla dzieci w trakcie uczęszczania do szkoły (np. wyrównywania różnic w wiedzy i umiejętności, w zakresie pomocy materialnej, w tym stypendialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

 

Urzędy gmin:

 • w zakresie określenia, w obwodzie której szkoły podstawowej lub gimnazjum zamieszkuje dziecko, gdzie dziecko może spełniać obowiązek przedszkolny,

 • w zakresie form opieki nad dzieckiem do lat 3, z jakich mogą skorzystać rodzice,

 • w zakresie edukacji przedszkolnej, z której mogą skorzystać rodzice na danym terenie.

 

Starostwa powiatowe:

 • w zakresie szkół ponadgimnazjalnych, do których może uczęszczać dziecko,

 • w zakresie placówek, w których dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania na danym terenie lub uzyskać pomoc, np. w przypadku dzieci niepełnosprawnych, z dysfunkcjami.

 

Kuratoria oświaty:

 • w zakresie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych,

 • w zakresie legalizacji świadectw, dyplomów i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły.

 

W zakresie uznawalności wykształcenia:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

czytaj dalej