Studia

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

Studia drugiego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Jednolite studia magisterskie – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

Studia podyplomowe – forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

Studia stacjonarne – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni.

ZALICZANIE OKRESU STUDIÓW

 

Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.  Zagraniczne dokumenty uprawniające do kontynuacji kształcenia na danym poziomie dają takie uprawnienia również w Polsce.

Gdzie studiować?

PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

UCZELNIE KOŚCIELNE

 

 

UCZELNIE Z UPRAWNIENIAMI DO KSZTAŁCENIA POZA GRANICAMI RP

Uczelnie publicznych i niepublicznych, które posiadają uprawnienia do prowadzenia kształcenia na terenie innych krajów. Są to:

 • Uniwersytet w Białymstoku – Zamiejscowy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, kierunki: „ekonomia", „informatyka";
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wiedniu, kierunki: „administracja" oraz „zarządzanie" – studia pierwszego stopnia;
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie, kierunek „zarządzanie" – studia pierwszego stopnia;
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dublinie – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I);
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Paryżu – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I);
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie – politologia (I);
 • Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie – Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Dublinie – ekonomia (I)
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Wydział Zamiejscowy we Lwowie – kierunek: ekonomia (I), turystyka i i rekreacja (I)
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Brnie – kierunek: zarządzanie (I)
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Londynie – kierunek: prawo (JM)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pardubicach – kierunek: zarządzanie (I)

 

Uczelnie publiczne

 

Gdzie studiować?

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie

 

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe

 

Wykaz uczelni niepublicznych oraz Lista uczelni niepublicznych w likwidacji

 

Uczelnie kościelne

 

UCZELNIE Z UPRAWNIENIAMI DO KSZTAŁCENIA POZA GRANICAMI RP

Uczelnie publicznych i niepublicznych, które posiadają uprawnienia do prowadzenia kształcenia na terenie innych krajów. Są to:

 • Uniwersytet w Białymstoku – Zamiejscowy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, kierunki: „ekonomia", „informatyka";
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wiedniu, kierunki: „administracja" oraz „zarządzanie" – studia pierwszego stopnia;
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie, kierunek „zarządzanie" – studia pierwszego stopnia;
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dublinie – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I);
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Paryżu – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I);
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie – politologia (I);
 • Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie – Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Dublinie – ekonomia (I)
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Wydział Zamiejscowy we Lwowie – kierunek: ekonomia (I), turystyka i i rekreacja (I)
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Brnie – kierunek: zarządzanie (I)
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Londynie – kierunek: prawo (JM)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pardubicach – kierunek: zarządzanie (I)

 

ZASADY UZNAWANIA W POLSCE ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW, DYPLOMÓW ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE

 

Zasady uznawania w Polsce zagranicznych świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie określają umowy międzynarodowe, a w przypadku braku stosownych umów - przepisy krajowe.

 

Polska ma podpisane umowy międzynarodowe z Austrią, Białorusią, Czechami, Francją, Libią, Litwą, Niemcami, Słowacją i Ukrainą. Wszystkie te umowy gwarantują osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym z państw stron tych umów, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa, a umowy z Czechami i ze Słowacją zapewniają dodatkowo stwierdzenie pełnej równoważności wykształcenia.

 

DYPLOM WYDAWANY PRZEZ UCZELNIĘ W UE ORAZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE OCDE I EFTA

 

Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej , państwa członkowskiego OECD  (Organization for Economic Cooperation and Developmen,  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), lub państwa członkowskiego EFTA (European Free Trade Association  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub dyplom wydany po ukończeniu studiów prowadzonych wspólnie przez uczelnie działające w systemach szkolnictwa wyższego ww. państw, potwierdzający ukończenie:

 

   - 3-letnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata - potwierdza w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia,

 

   - studiów drugiego stopnia lub co najmniej 4-letnich studiów jednolitych - potwierdza w Polsce posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie studiów drugiego stopnia.

 

Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia również do kontynuacji kształcenia odpowiednio na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych, studiach trzeciego stopnia lub do otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce.

 

Powyższe uprawnienia nadaje również dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie zagraniczne, który daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

 

W przypadku, gdy dyplom zagraniczny nie spełnia kryteriów stwierdzenia równorzędności poziomu studiów określonych w polskim prawie  albo nie nadaje określonych uprawnień, jego uznanie w Polsce może nastąpić w oparciu o przepisy o nostryfikacji.

 

Organem właściwym do przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych jest rada jednostki organizacyjnej uczelni uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub sztuki, prowadząca kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.

 

Stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki nadany przez uznaną instytucję posiadającą uprawnienie do jego nadawania, działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim OECD lub państwie członkowskim EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki. Dodatkowo za równoważny z odpowiednim polskim stopniem doktora uznaje się stopień doktora przyznany przez Europejski Instytut Uniwersytecki.

 

Stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki przyznany przez instytucję inną niż wyżej wspomniane może zostać uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku - w drodze nostryfikacji.

 

Organem właściwym do przeprowadzania nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki jest rada jednostki organizacyjnej uczelni uprawniona do nadawania stopnia doktora habilitowanego danej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy.

 

Nie ma możliwości nostryfikacji uzyskanego za granicą tytułu naukowego profesora.

 

Instytucją właściwą w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych jest obecnie:

Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

W ramach Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcjonuje ośrodek  ENIC-NARIC Polska, ENIC-NARIC Polska jest ośrodkiem informacji na temat uznawalności dokumentów o wykształceniu, zarówno do celów akademickich, jak i zawodowych, który:

 • opiniuje zagraniczne dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego wykształcenia
 • udziela informacji na temat procedur uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce
 • udziela informacji na temat możliwości uznania kwalifikacji zawodowych;

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
tel.: +48 22 628 67 76
fax: +48 22 628 35 34

 

 

DOKUMENTY, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ UZNANIU W POLSCE

 

 

Dokumenty z zakresu szkolnictwa wyższego nie podlegają uznaniu, jeżeli:

 

1) instytucje, które je wydały, lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:

 

a) w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa wyższego działają te instytucje, nie były akredytowanymi szkołami wyższymi w dniu wydania dokumentu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dokumentu lub

 

b) (w przypadku stopni naukowych) nie posiadały w dniu wydania dyplomu uprawnień do nadawania stopni naukowych w rozumieniu przepisów prawa wewnętrznego kraju, w którego systemie szkolnictwa wyższego te instytucje działają, lub

 

c) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa, lub

 

2) program studiów wyższych albo jego część były realizowane niezgodnie z przepisami państwa, na terenie którego prowadzone było kształcenie.

 

czytaj dalej